Statut

Statut Stowarzyszenia

I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenie Jagiellończyków".

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Płock.

§3

Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§4

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, ale może ono zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.


II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Kultywowanie tradycji Szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.
2. Pielęgnowanie jej dziedzictwa materialnego.
3. Wspieranie jej rozwoju dydaktyczno - wychowawczego.
4. Utrwalanie więzi członków ze Szkołą.
5. Promowanie jej działalności i osiągnięć.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
1. Analizowanie potrzeb materialnych i pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych dla Szkoły.
2. Zabieganie o przychylność dla Szkoły miejskich i powiatowych władz samorządowych.
3. Organizowanie spotkań oraz zjazdów absolwentów i wychowanków.
4. Przygotowywanie wydawnictw dotyczących Szkoły.


III. Członkowie ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczace członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwykłych,
członków wspierających,
członków honorowych.
4. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski bez względu na miejsce zamieszkania.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową lub finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia lub dla Szkoły.

§10

1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko ( nazwę ), datę urodzenia, miejsce zamieszkania ( siedzibę ), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, staja się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1/ brać udział w Walnym Zebraniu;
2/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3/ zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
4/ brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

2. Postanowienia ust. 1 pkt.3 i 4 stosują się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1/ troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2/ uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3/ stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4/ opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
2. Składkę roczną ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ śmierci członka,
2/ wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3/ wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem do Walnego Zebrania.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.


IV. Władze i organizacja Stowarzyszenia

§14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.


V. Walne Zebranie

§15

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1/ określenie głównego kierunku programu działania Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4/ rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w §13 ust.2,
5/ określenie wysokości składki członkowskiej,
6/ uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7/ dokonywanie zmian w statucie,
8/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9/ podejmowanie uchwał o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§16

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 15 ust.2, pkt.1,2,3 i 5.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

§17

1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1/ w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2/ w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych.
2. Jednakże uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§18

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust.2 oraz § 26 pkt.1 uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 członków.
3. Z zastrzeżeniem § 14 ust.3 uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane w głosowaniu jawnym.


VI. Zarząd Stowarzyszenia

§19

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
2. Wyboru składu Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3/ przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4/ uchwalenie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
5/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6/ podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich.
7/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8/ wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

§21

1. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.


VII. Komisja Rewizyjna

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposób zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
3/ kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
4/ przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

§23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 1-3 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
3. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.

§24

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1/ upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji określonej w §14 ust. 2, uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3/ zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4/ odwołania przez Walne Zebranie, z tym , ze w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów.

2. W wypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% członków tych organów.

§25

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.


VIII. Majątek Stowarzyszenia

§26

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek, świadczeń członków wspierających, darowizn i subwencji.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§27

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


IX. Postanowienia końcowe

§28

Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 17 ust.2 i §18 ust. 2.

§29

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą likwidacji Stowarzyszenia jego majątek zostanie przeznaczony na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia.

§30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie Jagiellończyków © 2004-2008   Powered by ml.net.pl